Šios pirkimo-pardavimo sutarties (toliau "Sutartis") šalimis yra: UAB „Puiki dovana“, elektroninės parduotuvės puikidovana.lt administratorius, (toliau „Tarpininkas“) ir fizinis arba juridinis asmuo (toliau „Pirkėjas“), įsigijęs daugiatipį dovanų kuponą, (toliau „Kuponas“).

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šia Sutartimi Tarpininkas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo įsigytą Kuponą, o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka sumokėti Tarpininkui Kupono kainą.
1.2. Šalys supranta, kad Pirkėjui perleidus teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, šios Sutarties sąlygos jiems yra privalomos.
1.3. Šalys pareiškia, jog supranta, kad Tarpininkas pats neteikia Kuponuose nurodytų paslaugų ir jas tik platina. Kuponuose nurodytas paslaugas savarankiškai teikia paslaugų teikėjai, nurodyti Kupone (toliau „Paslaugų teikėjai“).
2. Paslaugų teikimo sąlygos
2.1. Pirkėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su el. parduotuvėje platinamame ir jo įsigyjamame Kupone nurodytų paslaugų aprašymais bei joms taikomais reikalavimais, kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Kupone nurodytomis paslaugomis, privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad Paslaugų teikėjai gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytas paslaugas asmeniui, kuris neatitinka paslaugų teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
2.2. Kupono turėtojas dėl paslaugų suteikimo privalo kreiptis Kupone nurodytu telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nurodytu būdu ir nurodyti Registracijos kodą bei galiojimo datą, atlikti rezervaciją, naudojant Kupone nurodytą Registracijos kodą, gauti rezervacijos patvirtinimą, papildomą informaciją, ir sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą. Pirkėjas aiškiai supranta, kad jo neatvykimas sutartu laiku į nurodytą vietą laikomas tinkamu paslaugų suteikimu ir pinigai už Kuponą tokiu atveju nėra grąžinami.
2.3. Tarpininkas negarantuoja Kupone nurodytų paslaugų suteikimo galimybės konkrečią Pirkėjo pasirinktą dieną.
2.4. Tarpininkas neatsako už žalą, kilusią paslaugų, nurodytų Kupone, teikimo metu ar jų sąlygotą. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad visa atsakomybė, susijusi su paslaugų teikimu, tenka jų teikėjams.
2.5. Kai kurios el. parduotuvėje www.puikidovana.lt naudojamos pramogų nuotraukos nėra autentiškos tos pramogos nuotraukos. Pirkėjas, įsigydamas kuponą, patvirtina, kad jam tai yra žinoma ir tam neprieštarauja.
3. Kuponų kainų, galiojimo, keitimo, grąžinimo sąlygos ir tvarka
3.1. Tuo atveju, kai Pirkėjas nori pasirinkti ne Kupone rekomenduojamą paslaugą, o išsirinkti kitą, kuri yra didesnės vertės nei jo turimo Kupono/ų vertė, jis turi teisę trūkstamą kainos dalį sumokėti į UAB "Puiki dovana" sąskaitą.
3.2. Tuo atveju, kai Pirkėjas nori pasirinkti paslaugą, kuri yra mažesnės vertės nei jo turimo Kupono vertė, Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad jei paslauga įsigyjama už už vertę, kuri yra mažesnė už Kupono vertę, skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas ir/ar kitaip kompensuojamas.
3.3. Pirkėjo įsigytas Kuponas galioja 12 mėnesių nuo šios Sutarties sudarymo dienos (su šioje Sutartyje nurodytomis išimtimis), šis terminas nurodomas Kupone.
3.4. Kuponas, kuriame nurodyta paslauga gali būti teikiama tik tam tikru laiku arba tik tam tikru metų laiku ar esant tam tikroms klimato sąlygoms galioja tiek, kiek parašyta dovanų kupone, tačiau ne ilgiau nei Kupone nurodytas Registracijos kodo galiojimo terminas.
3.5. Pirkėjui nepanaudojus Kupono jame nurodytu galiojimo terminu, yra laikoma, kad paslaugos, nurodytos Kupone, buvo suteiktos ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.
3.6. Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl Dovanų kupono galiojimo termino pratęsimo, jei Dovanų kuponas yra nepanaudotas. Pratęsti dovanų kuponą galima papildomam iki 3 mėnesių terminui (skaičiuojant nuo pratęsimo dienos). Už Dovanų kupono pratęsimą taikomas 7 Eur mokestis. Pirkėjas Dovanų kupono galiojimo laiko pratęsimo mokestį gali sumokėti atlikdamas pavedimą į UAB “Puiki dovana” sąskaitą.
3.7. Tarpininkas pažymi, jog pinigai už Dovanų kuponą yra negrąžinami, išskryrus Pirkėjo teisę atsisakyti šios Sutarties pranešant el. laišku apie tai Tarpininkui per 14 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Pirkėjas turi pateikti prašymą dėl lėšų grąžinimo. Jeigu už Dovanų kuponą buvo atsiskaityta grynaisiais, Pirkėjas kartu su prašymu privalo pateikti gautą Pinigų priėmimo kvitą. Pinigai yra grąžinami į mokėtojo sąskaitą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
3.8.  Jei paslaugas teikiantis Paslaugų teikėjas atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti esminiai paslaugų kriterijai, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Tarpininką dėl turimo Kupono nemokamo pakeitimo į kitą Pirkėjo pasirinktą Kuponą arba el. paštu pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo.
4. Pirkėjo elgesio reikalavimai
4.1. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus reikalaujamus duomenis. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t.y. tokiu atveju Tarpininkas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.
4.2. Pirkėjas patvirtina, kad, prieš sutikdamas su pirkimo taisyklėmis, atidžiai susipažino su visomis sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka. Taip pat Pirkėjui yra žinoma, kad sutikimas su pirkimo sąlygomis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, vadovaudamasis www.puikidovana.lt pateikiamais nurodymais, pateikia užsakymą.
5. Asmens duomenų tvarkymas
5.1. Tarpininkas patvirtina, kad visi Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos jis pateikia užsiregistruodamas arba pirkdamas kaip svečias ar užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.puikidovana.lt, bus tvarkomi pirkėjo elektroninės paskyros administravimo tikslais. Jeigu asmuo nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiame Taisyklių punkte nurodytu tikslu, jis negali užsiregistruoti ir (ar) pirkti kaip svečias internetinėje parduotuvėje.
5.2. Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos jis pateikia užsiregistruodamas arba užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.puikidovana.lt, bus tvarkomi Tarpininko tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Šis Pirkėjo sutikimas reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui individualius arba tam tikrai pirkėjų grupei skirtus pasiūlymus, reklaminę ir (ar) kitokio pobūdžio informaciją, susijusią su internetinės parduotuvės veikla. 
5.3. Jei Pirkėjas internetinėje parduotuvėje www.puikidovana.lt pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą yra atsakingas pats Pirkėjas. 
5.4. Tarpininkas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Tarpininko partnerius, su kuriais Tarpininkas bendradarbiauja organizuodamas internetinėje parduotuvėje www.puikidovana.lt teikiamas paslaugas, vykdomą prekybą, prekių pristatymą ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. 
5.5. Pirkėjas turi teisę atšaukti savo leidimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, atitinkamai pakeisdamas nuostatas (t. y. nuimdamas pažymėjimą ar varnelę) savo elektroninėje paskyroje. 
5.6. Pirkėjas, užsiprenumeravęs naujienlaiškio gavimą el. paštu ir nepageidaujantis, kad jam būtų siunčiama informacija, turi teisę atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos el. paštu gautame naujienlaiškyje paspaudęs nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“. 
5.7. Pirkėjo asmens duomenys pradedami tvarkyti gavus Pirkėjo sutikimą dėl jo asmens ir ypatingų asmens duomenų tvarkymo ir yra tvarkomi ne ilgiau kaip 8 metus po paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės paskyros. Suėjus domenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys kartu su jo pirkimo paskyra naikinami (ištrinami), apie tai Pirkėjo iš anksto neinformavus.
5.8. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 metus. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama pateikiant paklausimą el. paštu Tarpininkui ir tik tuomet, kai Pirkėjas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtina savo asmens tapatybę. Atsakymą Tarpininkas pateikia Pirkėjui el. paštu, kurį Pirkėjas nurodė kaip savo el. pašto adresą pirkimo paskyroje, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.
5.9. Jeigu Pirkėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatys, kad jo duomenys tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipsis į Tarpininką, Tarpininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikrins asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir asmens prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikins neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdys tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
6. Prašymai ir skundai
6.1. Prašymą/skundą dėl puikidovana.lt parduotuvėje įsigytos prekės/paslaugos galite pateikti Vlastybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.: tarnyba@vvtat.lt, tel 8 5 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat, Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildant prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.